مهلت ابطال فاکتور در سامانه مودیان و 23 نکته مهم صورتحساب ارجاعی

  • دوشنبه 07/خرداد/1403
  • مدت زمان تقریبی مطالعه
مهلت ابطال فاکتور در سامانه مودیان و 23 نکته مهم صورتحساب ارجاعی

23 نکته مهم درباره صورتحساب ابطالی، اصلاحی و برگشت از فروش

1) موضوع های صورتحساب الکترونیکی اصلی، اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش است.

2) اولین صورت حسابی که برای خریدار خود ارسال می کنید صورتحساب اصلی می گویند.

3) به فاکتورهای ابطالی و اصلاحی و برگشت از فروش صورتحساب های ارجاعی می گویند.

4) سریال یا شماره صورتحساب های ارجاعی باید با صورتحساب های اصلی متفاوت باشد. سریال صورتحساب ها باید عددی 10 رقمی، غیر تکراری و صعودی باشد. می توانید شروع سریال های ارجاعی را مثلاً از 2000000000 انتخاب کنید و صورتحساب اصلی از سریال 1000000000 شروع شود. در فصل جدید ادامه همان سریال ها را ثبت کنید.

5) صورتحساب های ارجاعی مانند صورتحساب اصلی دارای شناسه یکتای مالیاتی 22 رقمی می باشد و باید به کارپوشه ارسال شود.

6) برای تغییر تاریخ یا سریال صورتحساب باید صورتحساب را ابطال کرده و صورتحساب جدیدی ارسال کنید.

7) برای تغییر شناسه کالا یا خدمت باید صورتحساب اصلی را ابطال کرده و صورتحساب جدید را ارسال کنید طبیعتاً لازم است شماره سریال جدید و تاریخ آن در 21 روز گذشته باشد.

8) اگر فاکتور اصلاحی ارسال کرده باشید و هنوز تایید نشده باشد، فاکتور مرجع یا اصلی آن را ابطال کنید، فاکتور (فاکتورها) اصلاحی هم ابطال خواهد شد.

9) جهت تغییر اطلاعات خریدار لازم است صورتحساب را ابطال کرده (صورتحساب ابطالی را ایجاد و به کارپوش ارسال کنید) و پس از آن ویرایش اطلاعات را انجام داده و صورتحساب جدید به کارپوش ارسال کنید.

10) کد شعبه خریدار و کد شعبه فروشنده جزو موارد اصلاحی نبوده و لازم است صورتحساب را ابطال کرده و صورتحساب جدیدی ایجاد کنید.

11) برای تغییر روش تسویه (نقدی، نسیه، نقدی٫نسیه)، و مبلغ صورتحساب می توانید صورتحساب اصلاحی ایجاد و به کارپوشه ارسال کنید.

12) زمانی که از حد مجاز عبور کرده باشید خریدار شما امکان تایید صورتحساب نخواهد داشت. لذا پس از رفع خطای حد مجاز لازم است صورتحساب اصلاحی ایجاد کرده و بدون تغییر به کارپوشه ارسال کنید تا خریدار بتواند از اعتبار خود استفاده نمایند. (این طبق قانون اعلام شده است)

اما پیشنهادی، می توانید برای جلوگیری از محاسبه دوباره صورت حساب به جای صورتحساب اصلاحی، صورتحساب قبلی را ابطال کرده و صورتحساب جدیدی ایجاد نموده و به کارپوش ارسال نمایید. البته اگر فصل مالیاتی فاکتور اصلی گذشته باشد این پیشنهاد مفید نخواهد بود.

13) تلاش کنید تا صورتحساب های ابطالی و اصلاحی خود را در فصل خودش به کارپوشه ارسال کنید چرا که تاریخ ارسال به کارپوش ملاک محاسبه آن برای اظهارنامه فصل است و آثار مالیاتی آن در فصل فعلی محاسبه خواهد شد. برای مثال اگر در تاریخ 1 تیرماه 1403 تصمیم بگیرید برای 30 خرداد 1403 صورتحسابی ایجاد و به کارپوش ارسال کنید، آثار مالیاتی آن در تیر ماه محاسبه خواهد شد. همچنین این مورد درباره صورتحساب های ارجاعی نیست صدق می کند.

14) در صورت حساب با موضوع برگشت از فروش نباید ما به التفاوت را فاکتور کنیم بلکه باید مقدار برگشت داده شده را کم کرده و باقی مانده را در فاکتور لحاظ کنید. برای مثال اگر اصل فاکتور 7 میلیون تومان بوده است و 3 میلیون تومان برگشت خورده شما باید فاکتوری به مبلغ 4 میلیون تومان، با موضوع برگشت از فروش ارسال کنید. در واقع برگشت از فروش همان اصلاحی منفی است.

15) اگر صورتحساب مرجع خود اصلاحی/برگشت از فروش باشد، برای صدور صورت حساب اصلاحی/برگشت از فروش، وضعیت مرجع حتما باید یکی از وضعیت های (تایید شده/تایید سیستمی/عدم نیاز به واکنش) باشد. برای مثال بعد از ایجاد صورتحساب اصلی و ایجاد یک صورتحساب اصلاحی می خواهید مجدداً صورتحساب اصلاحی را اصلاح کنید، به واکنش خریدار در دو مورد قبلی نیاز دارید یعنی خریدار باید به هر دو یا یکی از آن صورت حساب ها واکنش نشان داده باشد. پیشنهاد می کنیم در حالی که چند صورتحساب اصلاحی برای یک فاکتور ساخته اید، آن ها را ابطال کرده سپس صورتحساب جدیدی به کارپوشه ارسال کند.

ارسال صورتحساب به سامانه مودیان

16) تاریخ و زمان صدور صورتحساب با موضوع: اصلاحی، ابطالی یا برگشت ازفروش، باید از تاریخ و زمان صدور صورتحساب اصلی بزرگتر باشد. یعنی تاریخ و زمان بعد از آن باشد. (طبیعتا نمی توان صورتحسابی که هنوز ارسال نشده را اصلاح یا ابطال کرد)

17) مهلت ابطال فاکتور در سامانه مودیان محدودیت زمانی ندارد. فقط باید در نظر داشت تاریخ ابطالی 21 روز گذشته باشد و بدانید آثار مالیاتی آن در فصل فعلی محاسبه خواهد شد.

18) رعایت بازه های زمانی مجاز صدور صورتحساب با موضوع: اصلاحی، ابطالی یا برگشت ازفروش ابلاغ شده ازسوی سازمان، الزامی است. طبق مستندات 7 روز بوده و در حال حاضر 21 روز قبل است. یعنی می توانید از امروز تا 21 روز قبل صورتحساب را ارسال کنید.

19) روی صورتحساب "مرجع با هر وضعیت" و یا "ارجاعی با وضعیت درانتظارواکنش" می توان صورتحساب ابطالی صادر نمود. لازم به ذکر است:

الف: امکان صدور صورتحساب ابطالی روی صورتحساب مرجع در صورتی میسر است که صورتحساب ارجاعی آن دروضعیت در انتظارواکنش یا ردشده باشد.

ب: چنانچه صورتحساب ارجاعی در وضعیت تایید شده باشد، صورتحساب مرجع آن ابطالی محسوب شده وازآن نمی توان مجددا به عنوان صورتحساب مرجع استفاده نمود.

نکته: امکان استفاده ازصورتحساب الکترونیکی ابطالی به عنوان صورتحساب مرجع وجود ندارد.

20) هر صورتحساب فقط می تواند به عنوان مرجع یک صورتحساب ابطالی قرار گیرد.

21) به صورت همزمان امکان استفاده ازیک صورتحساب مرجع درصورتحساب اصلاحی و یا برگشت از فروش ابطال نشده وجود ندارد.

22) صدور صورتحساب اصلاحی بر روی صورتحساب اصلاحی با رعایت شروط مندرج در سند حاضر2 امکانپذیر است. بدیهی است، آخرین صورتحساب اصلاحی که وضعیت تایید آن مشخص شده باشد میبایست به عنوان صورتحساب مرجع در نظر گرفته شود.

23) در الگوی صادرات نمی توان صورت حساب برگشت از فروش ثبت کرد یعنی فقط می توانید صورتحساب اصلاحی و ابطالی ارسال کنید.

بیشتر بدانید: صورتحساب اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش در سامانه مودیان

لیست خطاهای مربوط به موضوع صورتحساب

00006 فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» خالی است.

اگر می خواهید صورت حساب ارجاعی (اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش) صادر کنید، ضروری است که 22 رقمی منحصر به فرد صورت حساب اصلی را در بخش «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» وارد کنید.

0300902 فروشنده صورتحساب با فروشنده صورتحساب مرجع منطبق نیست.

شما در حال صدور یک صورتحساب ارجاعی (اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش) هستید در حالی که اطلاعات فروشنده در صورتحساب اصلی با اطلاعات فروشنده در صورت حساب ارجاعی مغایرت دارد. مغایرت را برطرف کنید و مجددا صورت حساب خود را ارسال کنید.

0100104 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» الگو(^[a-zA-Z0-9]{6}[a-fA-F0-9]{15}[0-9]{1}$) رعایت نشده است.

این خطا در دو موقعیت به شما نمایش داده می شود:

ابتدا کارپوشه خود را چک کنید، به احتمال زیاد این فاکتور در کارپوشه شما در بخش مدیریت صورتحساب ها، صورتحساب های فروش داخلی قابل مشاهده است. سپس در مالیتور از + قرمز رنگ شناسه مالیاتی را جایگذاری کنید.

اگر اطمینان پیدا کردید که صورتحساب به کارپوشه ارسال نشده است، سریال آن را بررسی کنید. چنانچه از این سریال (شماره فاکتور) قبلا استفاده کرده اید، سریال جدیدی انتخاب کنید. مجدد ارسال نمایید.

0100604 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» الگو(^[a-zA-Z0-9]{6}[a-fA-F0-9]{15}[0-9]{1}$) رعایت نشده است.

یا

0300601 مقدار فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

صورت حسابی که برای آن فاکتور اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش می خواهید صادر کنید باید حتما در کارپوشه وجود داشته باشد.

دقت کنید که شماره مالیاتی مرجع به درستی وارد شده باشد.

اگر برای این فاکتور اصلی قبلا اصلاحی یا برگشت از فروش صادر کرده اید، ابتدا باید آن ها را ابطال کنید. بعد می توانید این فاکتور را مجددا مرجع قرار دهید.

در فاکتور ابطالی به جز موضوع صورتحساب و شماره مالیاتی مرجع، همه فیلد ها کاملا باید شبیه فاکتور اصلی باشد.

موارد مربوط به اطلاعات خریدار یا تاریخ و الگوی صورت حساب را نمی توانید اصلاح کنید، در این مواقع باید صورت حساب اصلی را ابطال و جدید صادر کنید.

0004 موضوع صورتحساب را انتخاب نکرده اید.

موضوع صورتحساب در اولین ارسال را "اصلی" انتخاب کنید.

0100504 در مقدار وارد شده در فیلد «سریال صورتحساب» الگو(^[a-fA-F0-9]{10}$) رعایت نشده است.

سریال صورتحساب در حقیقت همان شماره فاکتور شما می باشد که باید ده رقمی، صعودی و غیر تکراری باشد.

02002 مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

تاریخ صورتحساب شما نمی تواند خارج از بازه اعلام شده توسط اداره مالیات باشد.

طبق آخرین اطلاعیه تاریخ صورت حساب شما نهایتا تا 21 روز قبل می تواند باشد.

اگر فاکتور شما اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش باشد نیز، باید تاریخ فاکتور ارجاعی در بازه اعلام شده طبق آخرین اطلاعیه اداره مالیات باشد.

توجه داشته باشد اگر فاکتور اصلی شما در فصل دیگری ثبت شده است، آثار مالیاتی فاکتور ارجاعی به فصل جاری منتقل می شود.

نرم افزار واسط مالیاتی مالیتور

انتخاب نرم افزار واسط مالیاتی

برای انتخاب نرم افزار واسط جهت ارسال صورتحساب به سامانه مودیان لازم است به امکانات، آسان بودن نرم افزار، تعرفه ها، پشتیبانی، به روز بودن با سامانه مودیان (با توجه به اینکه هر فصل تغییرات جدید می دهد و همواره در حال به روز رسانی است) توجه کنید.

بیشتر بدانید: ویدئو آموزشی نرم افزار مالیتور

امکان اصلاح، ابطال صورتحساب در مالیتور فراهم است حتی صورتحسابی که با نرم افزار دیگری ارسال کرده باشید را می توانید در مالیتور اصلاح یا ابطال کنید. در نرم افزار واسط مالیتور امکان ارسال صورتحساب الکترونیکی با موضوع اصلی، اصلاحی و برگشت از فروش وجود دارد.

در مالیتور امکان ثبت چند مودی در یک حساب کاربری مهیا است. می توانید پلن ها را بصورت تعدادی و دائمی تهیه کنید. در مالیتور امکان ثبت صورتحساب رایگان وجود دارد. جهت مشاوره و پشتیبانی با 02188430578 تماس بگیرید.

ثبت نام و شروع رایگان

درباره این مقاله دیدگاهی بنویسید...
برای ثبت دیدگاه باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود را کلیک کنید