در قسمت ثبت مودی بعد از ذخیره خطای کلید اشتباه است ؟؟؟؟؟

کاربر مالیتور

در قسمت ثبت مودی بعد از ذخیره خطای کلید اشتباه است ؟؟؟؟؟

12:10 - 1403/02/26
پاسخ

سلام وقت به خیر،کلید خصوصی که در مالیتور قرار داده اید،با عمومی آن باید در کارپوشه یکتا جدید بگیرید.مشکل حل می شود.

12:26 - 1403/02/26