ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن

  • سه شنبه 25/اردیبهشت/1403
  • مدت زمان تقریبی مطالعه
ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن

ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن موضوع مالیات مقطوع عملکرد 1402 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض برای برخی مودیان گروه های دوم و سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

تعیین مالیات عملکرد سال 1402

در اجرای ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 و تبصره آن و با رعایت مفاد بند ج تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور و به منظور تکریم مودیان اجرای عدالت مالیاتی تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1402 برخی از صاحبان مشاغل موارد ذیل را مقرر می دارد:

الف_تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1402 حداکثر 150 برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم مبلغ (180,000,000,0000 ریال) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آن ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می شود مشمول مقررات بند الف این دستورالعمل بوده و از نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می باشند شمول این معافیت منوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

تبصره: صاحبان مشاغل زیر مشمول تعیین مالیات مقطوع موضوع بند الف این دستورالعمل نمی باشند این مودیان در اجرای مقررات ماده 100 قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی(از طریق تایید یا تکمیل اظهارنامه پیش فرض و تسلیم آن در اجرای بند این دستورالعمل یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی با تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی حذف مقررات قانونی مربوطه) می باشند.

ماده 100 و تبصره آن

1-1- مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1402 بیش از مبلغ (180,000,000,000 ریال) بوده است.

2-1- در پرونده های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکا بیش از مبلغ مذکور در بند (1-1) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ 360,000,000,000 ریال باشد.

3-1- مودیانی که تا تاریخ 1403/03/25 برای آن ها فرم تبصره ماده 100 انون مالیات های مستقیم بارگذاری نشده است

تبصره: حکم بند (3-1) مانع از بارگذاری فرم تبصره مذکور درخواست مودیان محترم یا اتاق های اصناف و یا تشکل های حرفه ای ذیربط آن ها بعد از تاریخ مذکور نخواهد بود.

2- سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات و سوابق موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیات مقطوع مشمولین بند الف این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir بارگزاری می نماید.

در صورتی که فروش و درآمد خالص تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور کمتر از مبلغ فروش و درآمد خالص واقعی مودی باشد، مودی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالی و مالیات مقطوع نیز در صورتی که فروش و درآمد خالص ابرازی مودی تا میزان حد نصاب مقرر در جزؤ های (1-1) و (1-2) حسب مورد باشد بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد.

3- مالیات مقطوع تعیین شده در اجرای بند الف این دستورالعمل قطعی است و در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده توسط مودی، مودی مکلف به تصمیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ 1403/03/31 می باشد.

4- چنانچه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اسناد و مدارک مثبته ای از مودیانی که مالیات آن ها در اجرای بند الف این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین و قطعی شده باشد به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، باشد:

1-4- در صورتی که بیش از حد نصاب های مذکور در جزهای (1-1) و (1-2) بند (1) فوق (مبالغ 180,000,000,000 ریال یا 360,000,000 ریال) حذف مورد باشد؛ مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (97) آن قانون؛ مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر،از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.

2-4- در صورتی که کمتر از حد نصاب موضوع بند (1) فوق و مبلغ ما به التفاوت نیز بیش از 15 درصد باشد مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم نخواهد شد.

5- در خصوص صاحبان مشاغلی که بخشی از وجوه واریزی به حساب های بانکی آن ها از طریق دستگاه های کارتخوان (pos) یا سایر ابزارهای پرداخت، درآمد آن ها نمی باشد (از جمله نمایشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک)، این موضوع در تعیین مالیات مقطوع آن ها لحاظ خواهد شد.

6- چنانچه حسب اسناد و مدارک به دست آمده یا بررسی های انجام شده، مشخص شود موضوع فعالیت های مودی در سامانه ثبت نام (اینتاکد یک یا چند فعالیت) که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، با موضوع فعالیت واقعی مودی در آن سال مغایرت دارد، ما به التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جز (4-2) این دستورالعمل، محاسبه شده و از طریق صدور برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مودی اعلام خواهد شد. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مودی برابر مقررات قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.

ماده 100 و تبصره آن

7-میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1402 مشمول حکم جز (1) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آن ها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود.

8-صاحبان مشاغلی که در اجزای جزؤ (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402، مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده و بر اساس گزارش فاصله در سامانه گزارش های مردمی فرار مالیاتی و بازدید بعمل آمده، تخلف آن ها از حکم مذکور تایید شده است، مشمول این دستورالعمل نمی باشند.

بیشتر بدانید: آخرین اطلاعیه سامانه مودیان

ب- تولید اظهارنامه پیش فرض برای صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم با فروش و درآمد خالص بیش از 180,000,000,000 ریال برای سال 1402:

9- برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) این دستورالعمل،که میزان فروش و درآمد خالص آن ها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی، بیش از نصاب مقرر در جزهای (1-1) و(1-2) بند (1) این دستورالعمل می باشد، سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض بر اساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن تا تاریخ 1403/03/25 در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir می نماید. چنانچه مودیان مذکور نسبت به تایید و یا تکمیل و تسلیم آن، با حداقل مالیات مشخص شده در اظهارنامه پیش فرض اقدام نمایند، اظهارنامه مالیاتی آن ها در اجرای ماده (97) قانون مالیات های مستقیم، به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای آن صادر و ابلاغ خواهد شد.

10- در خصوص مودیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل، چنانچه با رعایت قوانین و مقررات متعاقباً اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبات اظهارنامه پیش فرض تایید یا تکمیل و تسلیم شده قرار گرفته باشد، مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانونی مطالبه خواهد شد.

سایر مقررات

ج- سایر مقررات:

11- اطلاعات واصله به سازمان که در محاسبات مالیات مقطوع مودیان موضوع بند (الف) و درآمد مودیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل که اظهارنامه مالیاتی آن ها به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی شده، محاسبه گردیده است، به عنوان اطلاعات برداشت شده محسوب و در محاسبات و رسیدگی های بعدی حسب مورد برای خذ مالیات مابه التفاوت مبنای عمل نمی باشد.

12-مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای بندهای (الف) و (ب) این دستورالعمل تا تاریخ 1403/03/31 می باشد. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع در اجرای بند (2) این دستورالعمل و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (9) این دستورالعمل را به به صورت یکجا تا تاریخ مذکور نداشته باشند؛به شرح زیر می توانند نسبت به تقسیط و پرداخت مالیات مربوطه اقدام نمایند:

1-12-در صورتی که مودی در هنگام درخواست تقسیط،دارای بدهی قبلی بابت عملکرد سال های قبل همین پرونده مالیاتی نباشد؛ مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند 9 این دستورالعمل حسب مورد به مدت 9 ماه 10 قسط مساوی قابل تقسیط می باشد.

مفاد این بند در مورد مودیان دارای بدهی سال های قبل همین پرونده مالیاتی، چنانچه نسبت به ترتیب پرداخت بدهی های مربوط از طریق چک الکترونیک با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم، حداکثر به مدت 6 ماه (7 قسط مساوی) اقدام نمایند، نیز جاری است.

2-12 در صورتی که مودی در هنگام درخواست تقصیر دارای بدهی قبلی بابت مالیات عملکردهای قبلی همین پرونده نباشد، یا در اجرای قسمت اخیر بند 1-12 نسبت به ترتیب پرداخت بدهی خود از طریق چک الکترونیکی اقدام نماید در صورت ترتیب پرداخت مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند 9 این دستورالعمل حسب مورد از طریق چه الکترونیک مالیات متعلقه به مدت 14 ماه (15 قسط مساوی) تقسیط می گردد.

12-3 در صورتی که مودی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی بابت عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی باشد، حداکثر امکان تخصیت مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی را در اجرای بند 9 این دستورالعمل به مدت 4 ماه (5 قسط مساوی) خواهد شد.

13- برای مودیانی که در اجرای جز 3 بند الف این دستورالعمل، با عدم پذیرش فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند، مالیات ابرازی حداکثر به مدت دو ماه (سه قسط مساوی) قابل تقسیط خواهد بود.

14- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغلی که در اجرای بندهای الف یا ب این دستورالعمل (تایید و ارسال فرم تبصره ماده 100 یا تایید و تکمیل فرم اظهارنامه پیش فرض مطابق بند 9 فوق) اقدام نمایند، امکان بخشودگی 100 درصدی جرایم موضوع مواد 190 بابت تقسیط بدهی در صورت پرداخت در موعد مقرر و 169 بابت عدم صدور صورت حساب و 272 قانون فوق را حسب مورد فراهم نماید.

15- در خصوص مودیانی که در املاک استیجاری فعالیت شغلی می نمایند هزینه های جاری به شرط احراز در محاسبه مالیات مقطوع موثر خواهد بود.

سید محمد هادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

درباره این مقاله دیدگاهی بنویسید...
برای ثبت دیدگاه باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود را کلیک کنید