لیست خطاهای سامانه مودیان هنگام ارسال صورتحساب الکترونیکی و راه حل های آن

 • چهارشنبه 17/خرداد/1402
 • مدت زمان تقریبی مطالعه
لیست خطاهای سامانه مودیان هنگام ارسال صورتحساب الکترونیکی و راه حل های آن

به روز رسانی 19 اردیبهشت ماه 1403

ارور و خطاهای سامانه مودیان و راه برطرف کردن آن

خطاهای سامانه مودیان به چه معناست؟ بعضی وقت ها خطاهای ارسال فاکتور به سامانه مودیان بسیار زیاد و برای ما بی معنی است. ما در ادامه به توضیح هر کدام می پردازیم. همچنین طبق آخرین بروزرسانی سامانه مودیان در شهریور ماه 1402 این مقاله هم بروز می شود.

کد خطاتوضیحات
0104مقدار فیلد نوع صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0107مقدار فیلد الگوی صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0108مقدار فیلد موضوع صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0110مقدار فیلد نوع شخص خریدار ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0012فیلد شماره اقتصادی خریدار خالی بوده و صورتحساب معتبر نیست.
0128مقدار فیلد روش تسویه ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0136مقدار فیلد تعداد/مقدار ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0137مقدار فیلد مبلغ واحد ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0141مقدار فیلد مبلغ قبل از تخفیف ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0159مقدار فیلد مبلغ کل کالا و خدمت ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0222مقدار فیلد مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0243مقدار فیلد مبلغ بعد از تخفیف از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0224مقدار فیلد مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0259مقدار فیلد مبلغ کل کالا و خدمت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0125مقدار فیلد مجموع مالیات بر ارزش افزوده ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0126مقدار فیلد مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0227مقدار فیلد مجموع صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0229مقدار فیلد مبلغ پرداختی نقدی از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
امضای بسته صحیح نیست یعنی کلید خصوصی اشتباه وارد شده است. دانلود فایل آموزشی
0259مقدار فیلد مبلغ کل کالا و خدمت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0129مقدار فیلد مبلغ پرداختی نقدی ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0144مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0145مقدار فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
1105مقدار فیلد سریال صورتحساب از نظر داده ای معتبر نیست.
1111مقدار فیلد شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار از نظر داده ای معتبر نیست.
1114مقدار فیلد کد پستی خریدار از نظر داده ای معتبر نیست.
1232مقدار فیلد مالیات موضوع ماده 17 از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد.
1416فیلد نوع پرواز در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است.
1468فیلد «تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1469فیلد «مجموع وزن خالص (WES)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1470فیلد «مجموع ارزش ریالی» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1471فیلد «مجموع ارزش ارزی» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1135مقدار فیلد واحد اندازه ­گیری از نظر داده ای معتبر نیست. این مقاله را مشاهده نمایید
1138مقدار فیلد میزان ارز از نظر داده ای معتبر نیست.
0320مقدار فیلد شناسه یکتا ثبت قرار داد فروشنده با اطلاعات سامانه منطبق نیست
1452فیلد اجرت ساخت در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است.
1453فیلد «سود فروشنده» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1454فیلد حق ­العمل در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است.
1455فیلد «جمع کل اجرت، حق ­العمل و سود(TAS)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1256مقدار فیلد سهم نقدی از پرداخت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد.
1257مقدار فیلد سهم ارزش افزوده از پرداخت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد.
1472فیلد وزن خالص در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است.
1473فیلد «ارزش ریالی کالا (RV)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1474فیلد «ارزش ارزی کالا(CV)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1266مقدار فیلد تاریخ و زمان پرداخت صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد.
013805در مقدار وارد شده ی فیلد «میزان ارز» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
014005در مقدار وارد شده ی فیلد «نرخ برابری ارز با ریال» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017205در مقدار وارد شده ی فیلد «وزن خالص» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017305در مقدار وارد شده ی فیلد «ارزش ریالی کالا (RV)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017405در مقدار وارد شده ی فیلد «ارزش ارزی کالا(CV)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
011602مقدار وارد شده در فیلد «نوع پرواز» جز مقادیر مجاز نیست.
011605در مقدار وارد شده ی فیلد «نوع پرواز» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
016806در مقدار وارد شده ی فیلد «تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی» حداقل مقدار رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر یا برابر از 10000 باشد)
010702مقدار وارد شده در فیلد «الگوی صورتحساب» جز مقادیر مجاز نیست.
016905در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع وزن خالص (WES)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017005در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع ارزش ریالی» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017105در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع ارزش ارزی» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
010908طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» کوچکتر از حداقل طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداقل 14 باشد)
010507طول مقدار وارد شده در فیلد «سریال صورتحساب» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداکثر 10 باشد)
010504در مقدار وارد شده در فیلد «سریال صورتحساب» الگو(^[a-fA-F0-9]{10}$) رعایت نشده است.
010107طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداکثر 22 باشد)
010104در مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» الگو(^[a-zA-Z0-9]{6}[a-fA-F0-9]{15}[0-9]{1}$) رعایت نشده است.
012004در مقدار وارد شده در فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» الگو(^[0-9]*$) رعایت نشده است.
0333مقدار فیلد «شناسه کالا/خدمت» با اطلاعات سامانه منطبق نیست. لطفا این ویدئو را مشاهده نمایید
011107طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداکثر 10 باشد)
0202مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.
0301مقدار فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» با اطلاعات سامانه منطبق نیست. در این حال ابتدا کارپوشه را چک کنید. ولی معمولا ایراد از تاریخ صورتحساب است. بازه های یک ماه و هفت روز رو امتحان کنید.
010802مقدار وارد شده در فیلد «موضوع صورتحساب» جز مقادیر مجاز نیست.
0245مقدار فیلد «مبلغ مالیات بر ارزش افزوده(KS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.
pending صورتحساب ارسال می شود ولی سامانه مودیان در حالت pending قرار می دهد.
011504در مقدار وارد شده در فیلد «کد شعبه خریدار» الگو(^\\d{4}$) رعایت نشده است.
011304در مقدار وارد شده در فیلد «کد شعبه فروشنده» الگو(^\\d{4}$) رعایت نشده است.
1238مقدار فیلد «میزان ارز» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.
1429فیلد «مبلغ پرداختی نقدی(C)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1403فیلد «تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب(میلادی)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
0021فیلد «شماره اشتراک/ شناسه قبض بهره بردار» خالی است.(این خطا مربوط به الگوی صورتحساب بلیط هواپیما می باشد)
013902مقدار وارد شده در فیلد «نوع ارز» جز مقادیر مجاز نیست.
4008ارور 4008 برای عدم بازگشت استعلام از سامانه مودیان
014005در مقدار وارد شده ی فیلد «نرخ برابری ارز با ریال» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017205در مقدار وارد شده ی فیلد «وزن خالص» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017305در مقدار وارد شده ی فیلد «ارزش ریالی کالا (RV)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017405در مقدار وارد شده ی فیلد «ارزش ارزی کالا(CV)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
016905در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع وزن خالص (WES)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017105در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع ارزش ارزی» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
011104در مقدار وارد شده در فیلد «شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار» الگو(^\\d{11}$) رعایت نشده است.
017805در مقدار وارد شده ی فیلد «عیار» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017705در مقدار وارد شده ی فیلد «تفاوت نرخ خرید و فروش ارز/کارمزد فروش ارز» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
011204در مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی خریدار» الگو(^\\d{11}$) رعایت نشده است.
032001مقدار فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.
011404در مقدار وارد شده در فیلد «کد پستی خریدار» الگو(^\\d{10}$) رعایت نشده است.
010904در مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» الگو(^(\\d{11}|\\d{14})$) رعایت نشده است.
012802مقدار وارد شده در فیلد «روش تسویه» جز مقادیر مجاز نیست.
4200شما مجاز به ارسال بسته برای این شناسه یکتای حافظه مالیاتی نیستید.
0202تاریخ صورتحساب رو در بازه 7 روز قرار دهید


بیشتر بدانید: خطای 0159 در هنگام ارسال صورتحساب به سامانه مودیان

بررسی علل اختلال در سامانه مودیان

بیشتر بدانید: صورتحساب اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش در سامانه مودیان

علت خطای 0301

دریافت پیام خطای مقدار فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی منطبق با اطلاعات سامانه نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست به چه معنی است؟

به این معنی است که در تولید فیلد شماره منحصر به فردمالیاتی فیلد taxid اشتباه صورت گرفته است. این فیلد شناسه ای 22 کاراکتری است که از 4 بخش شناسه یکتای حافظه مالیاتی، تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی، سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی، و رقم کنترلی به ترتیب با طول ثابت ،6 ،5 10 و 1 رقم تشکیل شده است. معمولا دلیل وقوع این پیام خطا عدم همخوانی تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی با فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب فیلد indatim، و یا تکراری بودن سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی می باشد.

ده خطای پر تکرار که توسط مودیان در زمان ارسال صورت حساب های الکترونیکی رخ داده

خطای 0301 (مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب با اطلاعات سامانه منطبق نیست)

 1. شماره مالیاتی تکراری است
 2. شناسه یکتا حافظه مالیاتی درج شده در شماره مالیاتی با شناسه یکتا حافظه مودی در کارپوشه مطابقت ندارد.
 3. مولفه تاریخ در شماره مالیاتی (5 کاراکتر)با مقدار وارد شده در فیلد تاریخ وزمان صدور صورت حساب یکسان نمی باشد.
 4. رقم کنترلی (verhoeff) شماره مالیاتی اشتباه محاسبه شده است.

علت خطای 0202

(مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) از لحاظ قواعد محساباتی و منطقی معتبر نیست)

 1. تاریخ صدور و زمان صورتحساب از تاریخ و زمان حال بزرگ تر باشد (30000 میلی ثانیه)
 2. تاریخ و زمان دریافت صورتحساب در بازه مجاز ارسال صورت حساب مطابق با دستورالعمل صدور صورت حساب نمی باشد.
 3. در صورتی که موضوع صورتحساب ارسالی به سامانه مودیان (اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش باشد) نباید تاریخ و زمان صدور صورتحساب از تاریخ و زمان صورت حساب مرجع کوچکتر باشد.

به زبان ساده تاریخ فاکتور از بازه زمانی مشخص خارج است. باید در 21 روز گذشته باشد.

علت خطای 0344

(مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده J با اطلاعات سامانه منطبق نیست)

 1. الگوی غیر صادراتی: نرخ مالیات بر ارزش افزوده وارد شده با نرخ مالیات بر ارزش افزوده شناسه کالا مندرج در سامانه شناسه کالا و خدمت stuffid.tax.gov.ir متناظر نمی باشد.
 2. الگوی صادراتی: مقدار فیلد مالیات بر ارزش افزوده باید مخالف صفر باشد.

علت خطای 0245

(مقدار فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (ks) از لحاظ قواعد محسباتی و منطقی معتبر نیست)

الگوی صادراتی:

/100(نرخ مالیات بر ارزش افزوده *ارزش ریالی کالا ) = فیلد" مبلغ مالیات بر ارزش افزوده"(vam) نباشد.

الگو های دیگر:

/100( نرخ مالیات بر ارزش افزوده *مبلغ بعد از تخفیف )= فیلد" مبلغ مالیات بر ارزش افزوده"(vam)نباشد.

الگو طلا، جواهر و پلاتین:

(0.09*مجوع اجرت،حق العمل و سود فروشنده)= فیلد" مبلغ مالیات بر ارزش افزوده"(vam)نباشد.

الگو طلا،جواهر و پلاتین ،در صورت وجود کالای مشمول مثل شمش:

(100/(مبلغ قبل از تخفیف*نرخ مالیات بر ارزش افزوده))+(0.09*مجوع اجرت،حق العمل و سود فروشنده)= فیلد" مبلغ مالیات بر ارزش افزوده"(vam)نباشد.

علت خطای 0333

(مقدار فیلد شناسه کالا/خدمت با اطلاعات سامانه منطبق نیست)

مقدار وارد شده (شناسه کالا/خدمت) در پایگاه اطلاعات شناسه کالاها وجود نداشته باشد. شناسه ای که استفاده می کنید باید در سایت https://stuffid.tax.gov.ir باشد. همچنین ارزش افزوده آن مطابق استاف آیدی باشد. مگر بخواهید برای پرونده مالیاتی معاف، کالا یا خدمتی با ارزش افزوده 0 استفاده کنید.

علت خطای 04111

(قرارداد شناسه یکتا و شرکت معتمد یافت نشد)

خطای وب سرویس جمع آوری هنگام استعلام وضعیت صورتحساب

 1. شناسه یکتا مربوطه غیر فعال باشد
 2. قرارداد بین شناسه یکتا و شرکت معتمد یافت نشود

علت خطای 011304

(در مقدار وارد شده در فیلد کد شعبه فروشنده الگو (regex) رعایت نشده است)

الگو (regex) مربوط به این فیلد رعایت نشده باشد

 1. فیلد شمال کاراکتر های عددی 0 تا 9 نباشد.
 2. فیلد شامل کاراکتر های بیشتر/کمتر از 4 رقم باشد.

به زبان ساده کد شعبه را وارد نکرده اید. کد شعبه عددی 4 رقمی است.

علت خطای 0012

(مقدار فیلد شماره اقتصادی خریدار (J) ”tinb”خالی است)

نکته: اگر خریدار حقیقی باشد و فیلد کد اقتصادی tinb تکمیل نگردد، در صورتی که فیلد های کد ملی (bid) یا کدپستی (bpc) وارد نشود، این خطا رخ می دهد.

علت خطای 011204

(در مقدار وارد شده در فیلد شماره اقتصادی خریدار الگو (regex) رعایت نشده است)

الگو شماره اقتصادی (regex) مربوط به این فیلد رعایت نشده باشد.

فیلد شامل کاراکتر های 0 تا 9 عددی نباشد.

خریدار حقیقی-اتباع غیر ایرانی

فیلد شامل کاراکتر های بیشتر/کمتر از 14 رقم باشد.

خریدار حقوقی/مشارکت مدنی

فیلد شامل کاراکتر های بیشتر/کمتر از 11 رقم باشد.

علت خطای 011104

(در مقدار وارد شده در فیلد شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار الگو (regex) رعایت نشده باشد)

الگو شماره ملی یا مشارکت مدنی (regex) مربوط به این فیلد رعایت نشده باشد.

فیلد شامل کاراکتر های 0 تا 9 عددی نباشد.

خریدار حقیقی

فیلد شامل کاراکتر های بیشتر/کمتر از 10 رقم باشد.

خریدار حقوقی/مشارکت مدنی

فیلد شامل کاراکتر های بیشتر/کمتر از 11 رقم باشد.

خریدار اتباع غیر ایرانی

فیلد شامل کاراکتر های بیشتر/کمتر از 12 رقم باشد.

درباره این مقاله دیدگاهی بنویسید...
برای ثبت دیدگاه باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود را کلیک کنید
 • ا
  امیر فردوس
  1402/06/05-10:10:56

  احتمالا خطا از خود سامانه باشه. یه زمان دیگه تلاش کنید

 • ر
  رمضانی
  1402/06/04-18:35:46

  سلام وقتتون بخیر من هنگام ارسال صورت حساب توی سندباکس ارور 500 میگیرم .این ارور یعنی چی و برای برطرف شدنش باید چه کرد؟

 • س
  سینا ملک پور
  1402/05/26-12:39:43

  سلام وقت بخیر ارور پایین برای چه مشکلی هست؟ کسی میدونه؟ [ { "ReferenceNumber": "...", "Uid": "...", "Status": "FAILED", "Data": { "ValueKind": 1 }, "PacketType": "error", "FiscalId": "..." } ]

 • m
  mmdt12
  1402/05/22-13:31:22

  خب توی ریسپانس INQUIRY_BY_REFERENCE_NUMBER نمیگه چی اشتباهه و ارور کد 5202 رو میده: این ریسپانس: { "signature": null, "signatureKeyId": null, "timestamp": 1691823674622, "result": { "uid": null, "packetType": "INQUIRY_RESULT", "data": [ { "referenceNumber": "7afd3aaf-00e2-414c-9941-b4d56684d3b1", "uid": "15d955ed-67f9-47f3-9a71-680ab8d615f5", "status": "FAILED", "data": { "confirmationReferenceId": null, "error": [ { "code": "400 BAD_REQUEST "5202"", "message": "400 BAD_REQUEST "5202"", "errorType": "ERROR" } ], "warning": [], "success": false }, "packetType": "error", "fiscalId": "******" } ], "encryptionKeyId": null, "symmetricKey": null, "iv": null } }

 • ا
  امیر فردوس
  1402/05/22-10:43:24

  خطا داده دیگه! faild شده.. نشون نمیده خطا رو توی سامانه مودیان. ببینین کجا رو اشتباه ارسال کردید. اول کلید ها بررسی بشه. بعد تاریخ، شناسه کالا، ارزش افزوده و ...

 • m
  mmdt12
  1402/05/22-08:59:11

  نتیجه INQUIRY_BY_REFERENCE_NUMBER، failed شده و جالبیش اینجاست توی کارپوشه نمایش داده نمیشه. توی کارپوشه اگر صورتحساب نتیجه اش failed بشه نمایش میده یانه؟

 • ا
  امیر فردوس
  1402/05/22-08:27:13

  رفرنس میده یعنی درخواست رو ثبت کرده، نتیجه مهمه. الکی نمیده.

 • m
  mmdt12
  1402/05/21-13:18:42

  سلام من صورت حساب رو ارسال کردم و referencenumber رو دریافت کردم توی استعلامش خطای 5202 رو دریافت میکنم در ضمن توی کار پوشه صورتحساب نیومده؟ میتونه سامانه referencenumber رو الکی بده؟

 • ا
  امیر فردوس
  1402/05/09-09:32:15

  کلید خصوصی و شناسه یکتا رو درست نرفتید. مراحل و پیوستگی کد ها مهمه

 • a
  abolfazl sanandaji
  1402/05/08-22:35:04

  سلام علت خطای "امضای بسته صحیح نمی باشد" چه می باشد

 • هادی راد
  1402/03/27-17:51:04

  سلام خطای شناسه کالا و خدمت یعنی کد 13 رقمی شناسه کالا و خدمت رو اشتباه ثبت کردید. این مقاله رو مشاهده کنید. https://www.anbaronline.ir/p/1485/1485

 • ص
  صفریان
  1402/03/27-09:06:27

  سلام وقت بخیر ارور مقدار فیلد شناسه کالا و خدمت از نظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست به چه معناست؟

 • هادی راد
  1402/03/23-00:12:14

  چرا برای هر کدام راه حلی وجود داره. اگه خواستید اشاره کنید تا راه حل ارائه شود

 • m
  mhammad
  1402/03/22-08:57:01

  سلام راه حلی وجود نداره